Praktika etnoloogia ja folkloristika erialal

Kõigi praktikaliikide maht on 3 ainepunkti. Praktikaliigi järgi on kirjas praktikantide oodatav õppetase.

NB! Konkreetse praktikaliigi sooritamise osas tuleb kokku leppida praktikate koordinaatoriga.

Etnoloogia osakonna praktika koordinaator on Kirsti Jõesalukirsti.joesalu@ut.ee.
 

Etnoloogia osakonna poolt pakutavad praktikad

Tegemist on projektipõhise praktikada etnoloogia osakonna praktikapartnerite teadus- ja muude (nt näituse) projektide läbiviimisel. Praktika käigus saadakse kogemus etnograafiliste uurimismeetodite (nt osalusvaatlus, intervjueerimine) rakendamisest ning kogutud materjalide töötlemisest ja analüüsist. Kursus koosneb iseseisvast tööst ja seminaridest. Praktika eeldusaineks on etnograafiliste välitööde metodoloogia (HVKU.03.002) läbimine.

Etnograafiliste välitööde praktika, vaata õppeinfosüsteemist

Praktilised tööülesanded annavad sissevaate muuseumide töökorraldusest ühe konkreetse muuseumi näitel. Praktika toetab õppija läbimõeldud karjäärivalikuid erialastes institutsioonides ja tutvustab muuseumi kui organisatsiooni toimimist. Muuseumipraktikat on võimalik sooritada nii 3 EAP mahus (ainekood FLKU.03.070 ) kui 6 EAP mahus (ainekood HVKU.03.040 ).
Lähedased praktikaained: muuseumihariduse praktika, näitusepraktika, kogudega töötamise praktika.

Praktika eesmärk on anda õppijatele kogemus (muuseumi)kogudega seotud erinevatest tegevustest. Praktika käigus osaleb erinevates kogude süstematiseerimise, digitaliseerimise ja säilitamise etappides.
Kogudega töötamise praktika 3 EAP, vaata õppeinfosüsteemist

Õppetöö käigus omandatud teadmistele praktilise väljundi pakkumine ning kogemuse saamine tööks kultuurikorraldusega tegelevas organisatsioonis. Kultuurikorralduse praktika võib läbi viia ka muuseumis/galeriis, kui ülesanded on seotud praktilise tegevusega ürituse korraldamise juures.
Kultuurikorralduse praktika 3 EAP, vaata õppeinfosüsteemist

Praktika eesmärk on anda õppijatele kogemus erinevatest muuseumihariduse programmidest ja nendega seotud tegevustest. Praktika käigus osaleb õppija muuseumi haridusprogrammide (nt lastelaager, haridustund, näituse hariduslik programm) ettevalmistamises ja läbiviimises.
Muuseumihariduse praktika 3 EAP, vaata õppeinfosüsteemist

Praktika eesmärk on anda õppijatele kogemus näituse loomise ja eksponeerimise erinevatest etappidest.
Näitusepraktika 3 EAP, vaata õppeinfosüsteemist

Aine annab rakendusliku kultuurianalüüsi praktilise kogemuse ülikooliväliste koostööpartnerite juures (nt teine uurimisasutus, organisatsioon, ettevõte, MTÜ vm). Rakendusantropoloogia praktika läbimise eelduseks on mõne alljärgnevalt loetletud eeldusaine läbimine: etnograafiliste välitööde metodoloogia (HVKU.03.002); sissejuhatus rakendusantropoloogiasse (HVKU.03.004); folkloristlikud välitööd (FLKU.04.051). Rakendusliku antropoloogia praktikat on võimalik sooritada nii 3 EAP (ainekood FLKU.03.091),  kui 6 EAP mahus (ainekood HVKU.03.041).

Etnoloogia osakonna praktikapartnerid on:

#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub teisipäeval, 20. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli aulas.
#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus toimub reedel, 16. juunil 2023 kell 13.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas.