Autor:
Mariana Tulf

Kirjandus- ja teatriteadus

Magistriõppes on sul valida eesti kirjanduse, maailmakirjanduse ja teatriteaduse eriala. Mitmekülgne õpe annab oskused nüüdisaja kultuurielu mõtestada ja kajastada, rääkida kaasa ühiskondlikel teemadel, siduda edukalt teooriat ja praktikat ning rakendada õpitut erinevat tüüpi kultuuritekstide kirjutamisel alates arvustustest kuni teadusartiklini. Meil on paindlik sessioonõpe kohtumistega paar korda kuus. 

 

Sa asud õppima sessioonõppes, mille auditoorsed kohtumised on kahel päeval nädalas igal teisel nädalal. Eesti kirjanduse ja maailmakirjanduse kohtumised on kolmapäeviti ja neljapäeviti, teatriteaduse eriala kohtumised aga neljapäeviti ja reedeti. Põhilised õppevormid on aktiivsel osalemisel ja arutelul põhinevad seminarid ja praktikumid. Sessioonõppes tuleb sul teha palju iseseisvat tööd, aga seda saad teha paindlikult ja endale sobival ajal.

Kohustusliku praktika koha valid oma huvide alusel.  

Õpingute lõpus kaitsed magistritöö või rakendusliku suunaga magistriprojekti, mis valmib koostöös mõne ülikoolivälise asutusega.  

Õppekavas käsitletakse läbivalt kirjanduse ja teatri suhet kunstide, filosoofia ja ühiskonnaga. Sa tutvud moodsate kultuuriteooriatega ning omandad kirjandus- ja teatriteadusliku uurimistöö oskused. Sa tegeled kirjanduse ja teatri retseptsiooni ja rolliga ühiskonnas, vaatled eesti kirjandust ja teatrit avaramas, maailmakirjanduslikus kontekstis, suhetes teiste maade kirjanduse ja kultuuriga ning teiste kunstide ja meediumidega (fotograafia, film, koomiks jne) ja tehnoloogiaga üldisemalt. 

Aktuaalsed on üldine ja võrdlev poeetika, soouuringud, teatri- ja kirjandusteooriad ning kirjanduse filosoofia, narratoloogia ja narratiiviuuringud, nüüdisdramaturgia, kirjandus veebis, õudus- ja ulmekirjandus, autobiograafiauuringud, baltisaksa kirjanduse ja kultuuri uuringud ning ilukirjanduse tõlkimine. 

Akadeemilise süvapädevuse omandamise alternatiivina on võimalik õppekava läbida rakenduslikul või loovkirjutuse suunal. Rakendusliku magistriprojekti käigus saad teha koostööd ülikooliväliste asutustega ja kogud praktilisi kogemusi kultuuriväljal. Praktilist kirjutamist saad õppida tuntud praktikute juhendamisel loovkirjutamise, elulookirjutuse ja dramaturgiakursusel. 

Kirjandus- ja teatrikriitika praktika korraldame koostöös erialaväljaannete toimetajatega. 

Õppekava kuulub ajaloo-, kirjandus- ja kultuuriteaduste magistrikooli. See võimaldab sul läbida oma uurimishuvidele vastavaid valikaineid naabererialadelt ja osaleda koos teiste humanitaaralade magistrantidega erialaülese rõhuasetusega kursustel. Nii õpid nägema seoseid teiste distsipliinidega.  

Erialade lühitutvustused eraldi 

Eesti kirjanduse erialal õpitakse põhjalikumalt tundma eesti proosat ja luulet, tegeletakse kirjandusteooria ja -kriitikaga ning seminarides omandatakse tekstide kirjutamise kogemusi. Nõnda saadakse ettevalmistus kirjandusuurija tööks. Avatuks jäävad ka teised väljavaated, mida on võimalik arendada paindlike valikute toel: soovi korral saadakse sisukaid sissevaateid muu hulgas eesti nüüdiskirjanduse, ulmekirjanduse ja poeetika problemaatikasse. 

Maailmakirjanduse erialal nähakse eesti kirjandust maailmakirjanduse kontekstis ja seostes teiste maade kirjandusega, õpitakse käsitlema kirjandust võrdlevalt, rahvusülesest vaatenurgast, samuti nägema eri maade kirjanduse vahelisi seoseid ja kokkupuuteid, aga ka kirjanduse seoseid teiste kunstiliikidega. Ühtlasi tutvutakse võrdleva kirjandusteaduse teoreetiliste ja metoodiliste lähenemistega. Maailmakirjanduse eriala on vahendajaks eesti kirjanduse ja teiste kirjandusega tegelevate erialade (vt Euroopa keelte ja kultuuride õppekava) vahel. Sellelt erialalt saab oskusi ja teadmisi eri laadi kultuurivahendustegevuseks (tõlkimine, väliskirjanduse tutvustamine ja kriitika). 

Teatriteaduse erialal antakse süvendatud teadmised nii teatriteooriatest kui ka erialastest uurimis- ja analüüsimeetoditest. Peamiselt seminarivormis õppeainetes keskendutakse eelkõige tänapäeva teatri mõtestamisele, omandatakse oskused süvatasandil analüüsida etendust, klassikalist ja tänapäevast draamakirjandust ning nüüdisaja muusika- ja tantsuteatrit, kirjutada teatrikriitikat ja muud tüüpi tekste, aga ka rakendada erinevaid teooriaid ja meetodeid üliõpilase jaoks huvipakkuvate teemade uurimisel. Enda huvidest lähtudes saab üliõpilane valida lisaks aineid nii maailma ja Eesti teatri ajaloost kui ka nüüdisaja Eesti teatrist. 

Loe lähemalt ka kirjanduse ja teatriteaduse osakonnast, õppetoolidest ja teadustegevusest: https://kultuuriteadused.ut.ee/et/kirjanduse-ja-teatriteaduse-osakond


Õppest ja sisseastumisest loe SIIT

Lõpetajad peahoone ees

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus ülikooli aulas

Magistriõppe lõpuaktus

Üliõpilane juhendajaga arheoloogialaboris

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna karjääripäev