Ergo-Hart Västrik

Image
Ergo-Hart Västrik_Ku instituut

Eesti ja võrdleva rahvaluule lektor 0,2 k

Kontakt
Ülikooli 16-205
Tartu
ergo-hart.vastrik@ut.ee    
+372 737 6214, 5553 8703
https://ut-ee.academia.edu/ErgoHartVästrik

Lõpetasin Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe eesti filoloogina 1997. aastal. Kaitsesin samas eesti ja võrdleva rahvaluule erialal magistri- ja doktorikraadi (PhD, "Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni: alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused", 2007). Olen olnud ametis 1995–1998 Eesti Keele Instituudi folkloristika sektoris assistendina ning 1999–2008 Eesti Rahvaluule Arhiivi juhatajana. Lepingulise õppeülesannete täitjana olen õpetanud TÜ-s alates 2000. aastast.

Minu peamiseks uurimisteemaks on olnud eesti ja teiste läänemeresoome rahvaste usund ja mütoloogia. Olen käsitlenud vadjalaste ja isurite usundi kohta tehtud kirjeldusi alates keskajast kuni 20. sajandini (vt doktoriväitekiri) ning analüüsinud vadja rahvausundi üksikteemasid õigeusu kontekstis (külakabelid, külapühad, veekogudega seotud pärimus). Tegin aastatel 1997–2012 välitöid Vene Föderatsiooni Leningradi oblastis vadja, isuri ja ingerisoome külades. Välitöö materjalide põhjal olen kirjutanud artikli ingerisoome ekstaatilisest usuliikumisest (seuralaiset), uurinud vadja etnilise identiteedi taaselustamist Luutsa vadja muuseumi ja külapüha näitel, samuti vadjalastele Venemaa väiksearvulise põlisrahva staatuse taotlemise protsessi. 

Eesti rahvausundi osas on uurinud nn metsiku-kultust, laste hirmutamisel kasutatud fiktsioonide mütoloogilist tausta ning tänapäevast maausu-liikumise meediakuvandit ja selles avalduvat rahvusluse diskursust. Olen tegelenud ka Eesti folkloristika ajalooga, keskendudes Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevusele, rahvaluuleteaduse institutsionaliseerimisele ning suhetele teiste teadusharudega. Olen osalenud sarjade "Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused" ja "Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist" koostamisel ja toimetamisel ning toimetanud ajakirja Journal of Ethnology and Folkloristics (peatoimetaja 2009–2017). Olen Akadeemilise Rahvaluule Seltsi (ARS) ja Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi (EAUS) liige.

Alates 2016. aastast olen arendanud koos abikaasa Veinika Västrikuga Tartumaal Peipsiääre vallas asuvat Turgi käsitöötalu ning 2019. aastast olen koordineerinud samas piirkonnas asuva Kodavere Pärimuskeskuse tegevust. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis