Kirjanduse ja teatriteaduse osakonna teadustöö

Kirjanduse ja teatriteaduse osakonnas uuritakse kirjanduse ajaloolist teisenemist kultuuridevahelise protsessina kirjanduse suhteid ja lõimumist erinevate kunstiliikide (visuaalkunstid, muusika) ning teadusaladega (esteetika, filosoofia, ajalooteadus, antropoloogia) ning viiakse läbi etendusanalüüsi meetoditele ning retseptsiooniuurimisele uurimisprojekte.

Vaata ka: 

Kultuuriteaduste instituudis tegutseb võrdleva kirjandusteaduse professor Liina Lukase eestvedamisel ETAG-i rühmagrant "Lüürilise luule tegur väikeste kirjanduste kujunemisel". Projekti eesmärk on uurida lüürilise luule tegurit Euroopa "väikeste kirjanduste" kujunemisel. Uurimisrühma huvi keskpunktis on Baltimaade mitmekeelne luule 18. sajandist kuni 1918. aastani, selle vastastikmõjud, eeskujud, suhe rahvalaulu ja tõlkeluulega. Uurimistulemusi võrreldakse teiste Euroopa kirjandustega, mis on kujunenud sarnastes tingimustes, selgitamaks lüürika rolli neis ning mitmekeelsuse, domineerimise, suure ja väikese keele, suulise ja kirjaliku vahekorda.

Lisainfo ETIS-es


Kirjandusteooria professor Marina Grishakova juhendamisel töötab instituudis uurimisrühm narratiiv, kultuur ja kognitsioon, kus mõeldakse kriitiliselt narratiivi kui vaimu ja kultuuri vahelise seose üle. Uurimisrühm on huvitatud keerukate narratiivide ja esteetiliste vormide uurimisest, mis ringlevad kaasaegses kultuuris.

Uurimisrühma koduleht