Kaisa Langeri doktoritöö rahvaluulekogudest hilisstalinistliku folkloristikas kaitsmine 27. augustil

27. augustil kell 16.00 kaitseb Kaisa Langer folkloristika erialal doktoritööd „Estonian folklore collections in the context of Late Stalinist folkloristics“ („Eesti rahvaluulekogud hilisstalinistliku folkloristika kontekstis“).

Kaitsmiskoht: Senati saal (Ülikooli 18-204).
Kaitsmine on paralleelselt jälgitav Zoomi keskkonnas (Meeting ID: 920 1136 4792; Passcode: 931474).

Juhendaja:
lektor Ergo-Hart Västrik, Tartu Ülikool

Oponendid:
kaasprofessor Tiiu Jaago, Tartu Ülikool
teadur Toms Ķencis, Läti Ülikool

Kokkuvõte
Kes Eesti Rahvaluule Arhiivis 1940. aastate lõpus ja 1950. aastate alguses kogutud materjale sirvima satub, võib imestada, kui ootuspäraste vanasõnade, muistendite ja kõnekäändude vahel leiab tekste, mis kiidavad elu kolhoosis, Stalini tarkust või metsatööplaane. Selline nõukogude folkloor ei peegelda tollast rahvakultuuri, vaid eelkõige folkloristidele esitatud poliitilisi nõudmisi okupeeritud riigis. Varase Nõukogude Eesti rahvaluulekogud tsenseeriti, ülikooli programmid kohandati teiste Nõukogude Liidu riikide sarnaseks, rahvaluule dokumenteerimine pidi aset leidma kollektiivsete ekspeditsioonide vormis. Rahvaluuleteadlased õppisid tundma uurimissuundi, millega neil varem kokkupuudet ei olnud, nad pidid ümber hindama oma senise töö ja talletama kaasaegset rahvaluulet, mis kujutas elu Nõukogude Eestis positiivses laadis. Folkloristid pidid selliseid tekste tutvustama nõukogude kolleegidele ning uut laadi rahvaluulet ajakirjanduses populariseerima. See näitas, et eesti rahvaluuleteadus kohanes uute oludega ning sellel on koht nõukogude ühiskonnas. Nii ennesõjaaegse haridusega folkloristid, Tartu Riiklikus Ülikoolis rahvaluuleteadust õppinud tudengid kui rahvaluulet kogunud vabatahtlikud arhiivi kaastöölised huvitusid pigem vanemat laadi folkloorist kui harvaesinevast nõukogude rahvaluulet. Folkloristid leidsid oma töödes võimalusi vanemaid arhiivimaterjale kasutada, näiteks kirjutades folkloorist nõukogude ideoloogiaga hästi sobiva klassivõitluse teema kaudu või lisades kirjutiste algusesse marksismi klassikute tsitaate. Pärast Stalini surma taandus Nõukogude rahvaluule otsimine, kuid rahvaluuleteadlased polnud siiski vabad oma uurimissuundade valimisel. Rahvaluule tuli ümber mõtestada igal pool Nõukogude Liidus ja idablokis. Ka teistes Ida-Euroopa riikides eelistasid folkloristid jätkata nõukogude-eelse talupojakultuuri uurimisega ning olid hädas uut laadi teadusliku lähenemise kasutamisega.

URL: https://dspace.ut.ee/handle/10062/73045

Ootame kuulama!

NB! Senati saalis kaitsmisel osalemise eelduseks on COVID nakkusohutuse tõendi esitamine (vaktsineerimis-, läbipõdemis- või testitõend) või maski kandmine.