Autor:
Tartu Ülikool

Tule meile bakalaureuse- või magistriõppesse

Bakalaureuseõppes on võimalik õppida kirjandus ja kultuuriteaduste õppekaval
See õppekava koosneb neljast erialast – kirjandus, teatriteadus, etnoloogia ja folkloristika. Seesuguse laiapõhjalise humanitaarse õppe eesmärk on õpetada mõtlema loovalt ja kriitiliselt ning meid ümbritsevaid kultuurinähtusi analüüsima, mõtestama ja sünteesima. Meie lõpetaja on hea kirjaliku ja suulise väljenduse oskusega, paindlik ja õpivõimeline ning orienteerub hästi nüüdisaja pidevalt muutuvas ühiskonnas ja tööturul. 

  • Eesti kirjanduse erialal süvenetakse nii vanemasse kui ka uuemasse kirjandusse ning omandatakse kirjandusliku teksti analüüsi oskused. Praktikal saad kirjandusega seotud töö esimesed kogemused. Kirjandust õppides saab selgemaks, kuidas kasutab kirjanik keelt ja mis on keelelise tegevuse esteetilised tähendused. Kirjanduslike tekstide tõlgendamine aitab omakorda mõista keelekasutuse aluseid laiemalt ja tulla toime tänapäeva tekstidest küllastatud maailmas. 
  • Teatriteaduse erialal tegeletakse eelkõige nüüdisaja teatri analüüsimise ja mõtestamisega. Teatriteadus ehk teatriuurimine võimaldab süvendatult märgata ja kirjeldada teatrilaval toimuvat, aga näha ka teatri laiemat tähtsust ja tähendust ühiskonnas. Kolme aasta jooksul õpitakse Eesti ja maailmateatri ajalugu ja tänapäeva, analüüsitakse teatritekste, omandatakse etenduse analüüsi oskused ning õpitakse tundma ja rakendama mitmesuguseid teatriteooriaid.  
  • Etnoloogia erialal uuritakse, kuidas inimesed oma igapäevaelus kultuuri loovad ja selles kultuuris elavad ning kuidas kultuur selle tulemusena muutub. Etnoloogia aitab mõista, miks inimesed midagi teevad või räägivad ning mis tähendusi nad oma tegevusele omistavad. Etnoloogiaga tegelemine tähendab õppida kultuuriprotsesside tekke- ja muutumismehhanisme mõistma, märkama, kirjeldama, analüüsima ja võrdlema. Oluline rõhk õppes on praktikal ja välitöödel, et anda ettevalmistus kultuuriprotsesside märkamiseks ja analüüsiks. 
  • Folkloristika erialal õpitakse tundma Eesti ja sugulasrahvaste rahvajutte, -laule ja -usundit ning mütoloogiat. Erikursused tutvustavad pere- ja kohapärimust ning folkloori rolli poliitikaprotsessides. Folkloor on justkui side, mille kaudu antakse edasi sageli nähtamatut, igapäevast kultuuri, mis kujundab nii mineviku kui ka praegusaja inimeste mõttemaailma nii suulises, kirjalikus kui ka digitaalses vormis. Folkloristika suunab avatud pilgu sellele, mis inimesi liidab ja mis lahutab, kuidas kujuneb identiteet ja maailmapilt, kuidas tavad muutuvad ja püsivad.  

Avalduste vastuvõtt kuni 28. juunini.  

Täpsem info ja avalduste esitamine: https://ut.ee/et/oppekavad/kirjandus-ja-kultuuriteadused 


Kultuuriteaduste instituudis on neli magistriõppekava:

  • Kirjandus- ja teatriteadus, kus on võimalik spetsialiseeruda eesti kirjanduse, maailmakirjanduse või teatriteaduse erialale. Mitmekülgne õpe annab oskused nüüdisaja kultuurielu mõtestada ja kajastada, rääkida kaasa ühiskondlikel teemadel, siduda edukalt teooriat ja praktikat ning rakendada õpitut erinevat tüüpi kultuuritekstide kirjutamisel alates arvustustest kuni teadusartiklini. Meil on paindlik sessioonõpe kohtumistega paar korda kuus. 

  • Kultuurikorraldus on mõeldud kultuurialal töötavatele praktikutele, aga ka kultuurivaldkonda tööle asuda soovijaile, kes orienteeruvad kultuuris juba hästi, kuid vajavad lisateadmisi kultuuripoliitika ja -teooriate, ettevõtluse, õigusaktide ja juhtimise vallas. Õppekava pakub suurepäraseid võimalusi luua koostöövõrgustikke ja vahetada teadmisi teiste praktikutega, sest paindlik sessioonõpe sobib ka töötavatele inimestele.

  • Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava, kus saad spetsialiseeruda ühele erialale. Õpingute käigus omandad teoreetilised ja metodoloogilised tööriistad kultuuriliste ja ühiskondlike probleemide analüüsiks inimkesksest vaatepunktist. Õpid töötama nii tekstide kui ka visuaalse materjaliga ning saad selgeks uurimistöö tegemise eetikapõhimõtted.  

  • Folkloristikat ja pärandirakendused (inglise keeles). Tegemist on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi ja Viljandi kultuuriakadeemia ühise rahvusvahelise õppekavaga, mis annab teadmisi ja oskusi, mida on vaja kultuuripärandi avaral väljal kriitiliselt mõtlemiseks ning konstruktiivselt tegutsemiseks. Sa õpid märkama ainelise ja vaimse kultuuripärandi loomise protsesse ning vastutustundlikult käsitlema kultuuripärandi ühiskondlik-kultuurilist ja majanduslikku potentsiaali. Omandad ka analüüsioskusi, uurimismeetodeid ja töökogemusi, millele on hea rajada karjäär või doktoriõpingud. 

Ingliskeelsetele õppekavadele saab esitada avaldusi 15. märtsini, eestikeelsetele 28. juunini. Ühe õppeastme kohta saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust – nende hulka loetakse nii eesti- kui ka võõrkeelsesse õppesse astumise avaldused.

mägi

Erasmuse täiendavale konkursile saab esitada avaldusi

Kultuuriteaduste instituut_2021

Kultuuriteaduste instituudi vabaained 2023/2024 sügisel

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht