Magistritöö uurib kaškai nomaadide eluviisi ja kultuuri

Kultuuriteaduste instituudi tudeng Reyhaneh Ghoroghchiani kaitses magistritöö „Zagrose mägede isandad – kaasaegsete kaškai nomaadide heitlused ja võimalused nende kaduva kultuuri säilitamiseks“ (“The Lords of the Zagros Mountains: The Struggles of Modern Qashqai Nomads and Ways to Preserve Their Fleeting Culture”).

Töös uuritakse Iraanis elavaid kaškai nomaade ning nende eluviisi, traditsioone ja kultuuri säilimise võimalikkust Iraanis. Uurimistöö annab põhjaliku ülevaate kaškai kultuurist, käsitledes kaškai nomaadide ees seisvaid väljakutseid ning võimalikke lahendusi nende kultuuri ja pärandi säilitamiseks. Uurimuses on kesksel kohal kaškaide iga-aastane ränne kooch, mille kaudu autor kirjeldab ja uurib nende nomaadse eluviisi olemust. Kooch on vorminud kaškaide vaimset ja ainelist kultuuripärandit: pidustusi ja käsitööd, perekondlikke ja kogukondlikke suhteid ning palju muud. Kui kaob kooch, siis ei ole elujõuline ka kaškaide kultuur tervikuna. Kliimamuutused (eriti veevarude vähesus ja sellega kaasnev traditsiooniliste karjamaade kadumine) raskendavad nomaadliku elustiili jätkamist. Tõsiseks probleemiks on ka valitsuse vastuseis ja majanduslik surve, rändeteede ebaturvalisus ja vähene ligipääs arstiabile.

Magistritöös on lisaks erialasele kirjandusele kasutatud kolme meetodit. Esiteks sisaldab töö andmeid, mille kogus autor nomaatidelt endilt 2022. aasta märtsis läbi viidud välitööde käigus Iraanis. Teiseks sisaldab magistritöö autoetnograafilisi andmeid, mis põhinevad autori kogemusele töötades Iraanis kohaliku giidina. Kolmandaks on rakendatud etnograafilisi uurimismeetodeid, analüüsides sotsiaalmeedia platvorme ja viies läbi veebiintervjuusid.

Magistritöö juhendaja on vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli juhataja professor Kristin Kuutma.

 

RISE UP projekti flaier

UNESCO õppetooli teise, maaturismi kestliku elatusallikana käsitleva Euroopa Horisondi rahastatava projekti konsortsiumileping on jõustunud

poster of the webinar 21 Nov 2023

Veebiseminar: elav pärand ja kestliku arengu toetamine

Taimebioloogia

Konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“